Số Người Ăn Thuần Chay Ở Anh Tăng Thêm 1 Triệu Người